Ви є тут

Програма конференцii

Програма конференцii

2 травня, НТК «Інститут монокристалів» НАН України

10:00  14:00 Реєстрація (НТК „ІМК”, фойє першого поверху) та поселення учасників
14:00 14:15 Урочисте відкриття (5-й поверх, великий конференц-зал)
14:15  15:00 Пленарна доповідь «Молекула – це ще не матеріал»
к.х.н. Шишкіна Світлана Валентинівна
НТК «Інститут монокристалів» НАН України, Харків
15:00
16:20
Екскурсія до музею НТК та лабораторій інституту
17:00
19:00
Вільний час: похід до боулінг-клубу

 

3 травня, НТК «Інститут монокристалів» НАН України

10:00
10:45

Пленарна доповідь «Нанозіми у біонанотехнології: від лабораторних дослідів до терапевтичних ефектів»
к.х.н. Кобилінська Наталія Григорівна
Київський національний університет ім. Шевченка, Київ

10:45
11:00
Перерва на каву
Органічна та медична хімія (великий конференц-зал)
Головуючий: к.х.н. Комихов Сергій Олександрович
11:00
11:15
Синтез та хімічні перетворення 5-галогенометил-2-іліден-1,3-тіазолідинів
Літвінчук Марія Богданівна
11:15
11:30
Синтез поліазольних сполук методами клік-хімії та багатокомпонентних реакцій
Желавський Олексій Сергійович
11:30
11:45
1,3-диполярне циклоприєднання ариліденпіровиноградних кислот до 2-оксіндолазометинілідів
Кулик Карина Володимирівна
11:45
12:00
Природні сполуки з потрійним зв’язком. Пошук фармакофору з потрійним зв’язком на основі природних сполук за допомогою молекулярного докінгу
Пузiч Кристина Сергiïвна
12:00
12:15
Перерва на каву
12:15
12:30
Синтез низкомолекулярных билдинг-блоков на основе азолопиримидинов
Швець Олена Григорівна
12:30
12:45
Поверхнева модифікація жировими відходами мінеральних наповнювачів
Мельничук Марія Іванівна
12:45
13:00
Модифікація лупанової молекулярної платформи в умовах реакції Гріньяра
Миронова Вероніка Валеріївна
Фізична та неорганічна хімія (малий конференц-зал)
Головуючий: к.х.н. Софронов Дмитро Семенович
11:00
11:15

Разработка новых флуоресцентных меток для мультиплексных методов анализа биологических систем при возбуждении синим лазером
Кобзев Дмитро Володимирович

11:15
11:30
Визначення раціональних параметрів електролізу для одержання покривів сплавом Fe-Co-Mo з цитратних електролітів на основі Fe(ІІІ)
Сачанова Юлія Іванівна
11:30
11:45
Фотофизические свойства красителей S485, Sq634 и Sq685 и их применение для мониторинга конформационных изменений в протеинах
Говор Ірина Вікторівна
11:45
12:00
Нанопориста срібна піна як електрокаталізатор відновлювального дегалогенування галогенорганічних сполук
Литвиненко Антон Сергійович
12:00
12:15
Перерва на каву
12:15
12:30
Синтез подвійних солей кобальту з паравольфрамат Б - аніоном
Іванцова Елла Сергіївна
12:30
12:45
Исследование возможности стабилизации нанопузырьков воздуха в водно-этанольных растворах н-децилфлуоресцеина
Марфунін Микита Олексійович
12:45
13:00
Нуклеофильное замещение 6-метил-2-хлорпиридина пиперидином в присутствии кислоты
Іванченко Олександр Григорович
13:00
14:00
Перерва на обід
Органічна хімія та медична хімія (великий конференц-зал)
Головуючий: к.х.н. Колосова Ольга Сергіївна
14:00
14:15
Синтез пара-заміщених внутрішньохіральних калікс[4]аренів методом послідовного дебензилювання
Трибрат Олександр Олександрович
14:15
14:30
Синтез та структурна модифікація похідних 2,3-дигідроімідазо-[2,1-b][1,3]тіазол-5(6Н)-онів
Салієва Леся Миколаївна
14:30
14:45
Одержання гідрогелевих композитів на основі поліакриламіду та пероксидованих полісахаридів
Бабій Павло Петрович
14:45
15:00
Синтез та властивості внутрішньохіральних пропілокси-октилокси- калікс[4]ареноцтових кислот
Осіпова Анастасія Олександрівна
15:00
15:15
Перерва на каву
15:15
15:30
Протонування 5-аміно-3-меркапто-1,2,4-триазолу
Фізер Максим Михайлович
15:30
15:45
Гетеротелехелатні полімери на основі N-вінілпіролідону з фторованим та епоксидним фрагментами
Волянюк Катерина Андріївна
Аналітична хімія та хімія функціональних матеріалів (малий конференц зал)
Головуючий: к.х.н. Брильова Катерина Юріївна
14:00
14:15
Алюмодеполяризаційний синтез водню в розчинах гідроксиду натрію
Руденко Наталія Олександрівна
14:15
14:30
Узгодженість результатів атомно-абсорбційного та атомно-емісійного з індуктивно-зв’язаною плазмою визначення Цинку, Феруму та Мангану у солевих родовищах м.Бахмут
Маляренко Микита Володимирович
14:30
14:45
Газохроматографическое опреде ление ацетазоламида с предварительнойтвердофазной микроэкстракцией
Федорчук Ольга Ігорівна
14:45
15:00
Изучение поведения производных 5-нитроимидазола в условиях общего ТСХ-скрининга лекарственных веществ в химико-токсикологическом анализе
Шовковая Оксана Володимирівна
15:00
15:15
Перерва на каву
15:15
15:30
Вольтамперометрическое поведение метандиенона и триамцинолона ацетонида на угольно-пастовых электродах
Загревський Павел Михайлович
15:30
15:45
Молекулярно імпринтовані полімери модифіковані іонними рідинами для «pipette-tip» твердофазної екстракції
Зосимчук Олексій Русланович
15:45
16:00
Перспективи використання полімерних матеріалів в реставрації
Кириченко Юлія Олександрівна
16:00
16:15
ПЕО-обробка поршневого силуміну АК12М2МгН у лужних електролітах
Каракуркчі Ганна Володимирівна
16:15
16:30
Исследование сорбции редкоземельных элементов импринтированными полимерами, полученными сополимеризацией метакриловой кислоты и дивинилбензола
Буряк Євгенія Ігорівна
 
18:00 Банкет

 

4 травня, НТК «Інститут монокристалів» НАН України

10:00
10:45
Пленарна доповідь «Про вільні радикали, антиоксиданти і французький парадокс»
к.б.н. Корнет Марина Миколаївна
Запорізький національний університет, Запоріжжя
10:45
11:00
Перерва на каву
Органічна та медична хімія (великий конференц-зал)
Головуючий: к.х.н. Сахно Яна Ігорівна
11:00
11:15
Дослідження впливу модифікаторів на властивості композитів наповнених гідроксіапатитом
Калін Денис Олександрович 
11:15
11:30
Синтез 1-Аминодигидропиримидинов
Батов Вадим Володимирович 
11:30
11:45
Дослідження трикомпонентної конденсації 1,2-бензоксатіїн-4(3н)-он 2,2-діоксиду з метиленактивними нітрилами та ароматичними альдегідами
Григорів Галина Валеріївна
11:45
12:00
Химическое поведение 3-замещенных 5-а миноизоксазоловв каскадных реакциях гетероциклизации
Скляров Денис Ігорович
12:10
12:15

Вплив піренові мітки на структурно-динамічні властивості поліакрилової кислоти
Славгородська Марія Володимирівна

Фізична та неорганічна хімія (малий конференц-зал)
Головуючий: к.х.н. Софронов Дмитро Семенович

11:00
11:15
Вибір концентрації електропровідної добавки для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти на Pt/PtO та PbO2 анодах
Білоус Тетяна Андріївна
11:15
11:30
Анодні процеси на платиновому електроді в водних розчинах диметилсульфоксиду
Матрунчик Ольга Леонідівна
11:30
11:45
Адсорбційні, кислотні та каталітичні властивості ієрархічних Ti-, Sn-, Zr-вмісних цеолітів
Курмач Михайло Миколайович
11:45
12:00
Механохимическая обработка СеО2-МоО3 системы, как альтернативный способ получения катализаторов селективного окисления этанола
Сачук Олена Володимирівна
 
12:30 Урочисте закриття конференції
(великий конференц-зал)